Arama

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

   TOMASZÓW MAZOWIECKI
   11 Ocak, 2019
   Lehçe
   Diğer

Orjinal Metni

Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16
Tomaszów Mazowiecki
97-200
Andrzej Pawlik, Marzena Janas-Polus
+48 447242311
zam.pub@tomaszow-maz.pl
+48 447244359
www.tomaszow-maz.pl
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=118770
https://epuap.gov.pl/wps/portal
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. POW 10/16
Tomaszów Mazowiecki
97-200
Andrzej Pawlik, Marzena Janas-Polus
+48 447242311
zam.pub@tomaszow-maz.pl
+48 447244359
http://www.tomaszow-maz.pl/
Usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki i ich zagospodarowania.
WI.271.1.2.2019.ZP
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki i ich zagospodarowania, tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w obowiązujących przepisach poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.
Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki - realizacja zamówienia w zakresie odbioru odpadów w granicach administracyjnych miasta Tomaszów Mazowiecki.
Dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty:
1) powierzchnia Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki: 41,30 km
2
,
2) liczba mieszkańców, którzy będą objęci usługą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych według stanu na dzień 7.12.2018 r.: 53 811,
3) liczba nieruchomości na terenie Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki – ok. 7 276 szt.,
4) liczba nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej według stanu na dzień
7.12.2018 r.: ok. 6 755 szt.,
— minimum 6 400 szt.,
— maksimum 6 850 szt..
5) liczba nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej według stanu na dzień 7.12.2018 r.: ok. 521 szt.,
— minimum 500 szt.,
— maksimum 650 szt.
6) liczba nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe według stanu na dzień 7.12.2018 r.: 15 szt.
— minimum 10 szt.,
— maksimum 30 szt..
7) przewidywana liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe: 600 szt.,
8) liczba pojemników na odpady niesegregowane przeznaczonych do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
— o pojemności 120 - 140 litrów: minimum 7 000 szt., maksimum 8 000 szt.,
— o pojemności 240 litrów: minimum 600 szt., maksimum 750 szt..
9) liczba worków o pojemności minimum 60 litrów na odpady biodegradowalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie, takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe przeznaczonych do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
— średnio około 26 000 szt./m-c, - 26 000 szt./m-c x 30 m-ce = 780 000 szt.
10) liczba dodatkowych wolno stojących tzw. „gniazd selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”– maksimum 20 szt.
11) liczba pojemników przeznaczonych do wyposażenia nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:
— o pojemności 120 litrów na odpady niesegregowane:
Minimum 100 szt.,
Maksimum 200 szt.,
— o pojemności 240 litrów na odpady niesegregowane:
Minimum 500 szt.,
Maksimum 700 szt.,
— o pojemności 660 litrów na odpady niesegregowane:
Minimum 10 szt.,
Maksimum 25 szt.,
— o pojemności 1 100 litrów na odpady niesegregowane:
Minimum 600 szt.,
Maksimum 800 szt.,
— kontenery o pojemności od 5 000 litrów do 7 000 litrów na odpady niesegregowane:
Minimum 20 szt.,
Maksimum 60 szt.,
— o pojemności 1500 litrów, 2500 litrów na odpady komunalne zbierane selektywne, takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomaterialowe, szkło:
Minimum 600 szt.,
Maksimum 850 szt.,
— o pojemności 240 litrów na odpady zbierane selektywnie:
Minimum 350 szt.,
Maksimum 400 szt.,
— o pojemności 120 litrów na odpady zbierane selektywnie:
Minimum 400 szt.,
Maksimum 500 szt.,
12) liczba worków o pojemności minimum 120 litrów na odpady komunalne zmieszane przeznaczonych do wyposażenia nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
(w przypadkach zwiększonego ich wytwarzania):
— średnio około 500 szt./m-c x 30 m-ce = 15 000 szt.
13) liczba kontenerów KP 7 na odpady biodegradowalne:
Minimum 5 szt.,
Maksimum 10 szt.,
14) liczba pojemników na odpady niesegregowane przeznaczonych do wyposażenia nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku:
— o pojemności 120 - 140 litrów: minimum 10 szt., maksimum 30 szt.,
— o pojemności 240 litrów: minimum 5 szt., maksimum 10 szt.
15) liczba worków o pojemności minimum 60 litrów na odpady biodegradowalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie, takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe przeznaczonych do wyposażenia nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku:
— średnio około 120 szt./m-c, - 120 szt./m-c x 30 m-ce = 3 600 szt.
16) przewidywana ilość odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, w okresie realizacji usługi wynosić będzie łącznie około 49 011,48 Mg, w tym: (c.d. punktu w SIWZ).
30
W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie:
— zezwolenia na zbieranie odpadów zgodne z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
— zezwolenie na transport odpadów bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum wystarczającym będzie, aby uprawnienia posiadał jeden z wykonawców.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego na podst. art. 26 ust. 1 Pzp:
— dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonania działalności, tj.:
Zezwolenie na zbieranie odpadów zgodne z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
Zezwolenie na transport odpadów bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
1. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych).
W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum dopuszcza się, ażeby wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykazali łącznie kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych).
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego na podst. art. 26 ust. 1 Pzp:
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
4. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 wykluczy Wykonawcę:
— który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
— będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);
— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 tiret 2,
— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
— który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
— będącego podmiotem zbiorowym, ... (cd. w poniższym okienku)
cd.
— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277),
— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
— którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
2.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale 12 ust. 8 pkt. 2 tiret 1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – przy czym dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale 12 ust. 8 pkt. 5 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów określonych powyżej tj. w pkt. 3-4 złożonych przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ w rozdziale 12 ust. 8 pkt. 2 tiret 1, składa dokument, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 8 pkt. 5 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu określonego powyżej tj. w pkt. 6 złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest krótszy, wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę (w ramach jednej umowy) polegającą na realizacji usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, w ramach których odbierał odpady komunalne zmieszane od właścicieli nieruchomości, w skład których wchodziła również zabudowa wielorodzinnej (np. spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe) w ilości co najmniej 7 000 Mg oraz odpady komunalne gromadzone selektywnie (np. papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne) w ilości, co najmniej 3 000 Mg.
W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum koniecznym jest, ażeby jeden z wykonawców wykazał, iż w okresie 3 trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest krótszy, wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę (w ramach jednej umowy) polegającą na realizacji usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, w ramach których odbierał odpady komunalne zmieszane od właścicieli nieruchomości, w skład których wchodziła również zabudowa wielorodzinnej (np. spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe) w ilości co najmniej 7 000 Mg oraz odpady komunalne gromadzone selektywnie (np. papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne) w ilości, co najmniej 3 000 Mg.
W przypadku zadań będących w trakcie realizacji, Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednie poziomy na dzień składania ofert.
b) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz § 4 ust. 2 i § 5 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), w ilości minimum 12 szt., w tym:
— 6 szt. pojazdów typu śmieciarka do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników,
— 1 szt. pojazdu typu śmieciarka przeznaczona do odbioru odpadów zbieranych selektywnie takich jak: papier, tworzywa sztuczne, metale,
— 1 szt. pojazdu przystosowana do odbioru odpadów ulegających biodegradacji,
— 1 szt. pojazdu typu śmieciarka z możliwością załadunku kontenerów o pojemnościach 5 000 l i 7 000 l,
— 1 szt. pojazdu z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,
— 1 szt. samochodu ciężarowego z windą przystosowanego do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów szklanych umieszczonych w szczelnych workach plastikowych,
— 1 szt. pojazdu typu śmieciarka – myjka o zamkniętym obiegu wody, przystosowanego do odbierania odpadów oraz do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów.
W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum dopuszcza się, ażeby wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykazali łącznie dysponowanie pojazdami.
1.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego na podst. art. 26 ust. 1 Pzp:
— wykaz usług wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 5 do SIWZ,
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 6 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia w związku z art. 26 ust. 1 Pzp poniższych dokumentów i oświadczeń:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
— oświadczenia wykonawcy (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) - o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 3 do SIWZ,
— oświadczenia (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) - o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ w rozdziale 12 ust. 8 pkt 2 tiret 1-3.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w SIWZ w rozdziale 12 ust. 8 pkt. 2 tiret 1-3 dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć Wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w rozdziale 12 ust. 8 pkt 1 tiret 3 i 4 SIWZ Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
2019-02-19
11:00
2
2019-02-19
12:00
Składanie ofert za pośrednictwem ePUAP (zgodnie z wymogami SIWZ).
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16, budynek C, II piętro, pok. 11, POLSKA.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Pierwsza połowa 2021 roku.
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu podobnych usług.
2. Wykluczenie wykonawcy następuje:
— w przypadkach, o których mowa w SIWZ w rozdziale 11 ust. 1 tiret 2 lit: a, b, c, d i ust. 1 tiret 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w SIWZ w rozdziale 11 ust. 1 tiret 2 lit. a, b, c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
— w przypadkach, o których mowa:
a) w SIWZ w rozdziale 11 w ust. 1 tiret 2 lit. d i ust. 1 tiret 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 tiret 2 lit. d,
b) w SIWZ w rozdziale 11 w ust. 1 tiret 4,
Jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna
— w przypadkach, o których mowa w w SIWZ w rozdziale 11 ust. 1 tiret 7 i 9 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
— w przypadku, o którym mowa w w SIWZ w rozdziale 11 ust. 1 tiret 10, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
— w przypadku, o którym mowa w w SIWZ w rozdziale 11 ust. 1 tiret 11, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Do oferty Wykonawca dołącza:
1) Aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej: jednolity dokument lub JEDZ) – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP). JEDZ należy wypełnić wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,
2) formularz ofertowy,
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
4) zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy).
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument dotyczący tych podmiotów.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjanci, spółki cywilne), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie później niż do upływu terminu składania ofert. Obowiązująca jest data i godzina wpływu pieniędzy (uznania kwoty) na rachunek zamawiającego. Szczegółowe informacje na temat wadium zawiera SIWZ rozdz. 16.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
+48 224587801
odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Środkami ochrony prawnej, które przysługują wykonawcy jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do Sądu Okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Szczegółowo uprawnienia i obowiązki wykonawców i zamawiającego związane z wnoszeniem środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
+48 224587801
odwolania@uzp.gov.pl
+48 224587801
http://http://www.uzp.gov.pl
2019-01-09
Ücretli Abonelik Seçenekleri :
Dünya ticaretinin 1/3 ü kamu satınalmalarından oluşmaktadır.
dgMarket, 50 ülke ofisi ile dünyanın 1 numaralı uluslararası ihale portalıdır.

Uluslararası Temel

Uluslararası Tam

Kurumsal

$550/yıl

$1.000/yıl

Fiyat (KDV dahil) talep ediniz

Satınal Satınal İletişim
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.