Arama

Polska-Rypin: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Sonuç İlanı

GENEL BİLGİ

   RYPIN
   11 Ocak, 2019
   Lehçe
   Diğer

Orjinal Metni

Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
Rypin
87-500
Joanna Lewandowska, Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin
+48 542809619
joanna.lewandowska@rypin.eu
+48 542809654
www.bip.rypin.eu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
ZP.271.39.2018
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Rypin, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Na dzień wszczęcia postępowania:
1) Dla około 1 805 nieruchomości właściciele zadeklarowali segregację odpadów, w tym:
1 360 w zabudowie zamieszkałej do 7 lokali,
178 w zabudowie zamieszkałej powyżej 7 lokali,
267 w zabudowie niezamieszkałej.
2) Dla około 380 nieruchomości właściciele zadeklarowali brak segregacji odpadów, w tym:
258 w zabudowie zamieszkałej do 7 lokali,
11 w zabudowie zamieszkałej powyżej 7 lokali,
111 w zabudowie niezamieszkałej.
2074992.00
Gmina Miasta Rypin
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Rypin, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Powierzchnia Gminy Miasta Rypin: 1 096 ha
Liczba mieszkańców: 15 954 (stały meldunek) w tym według przedłożonych Zamawiającemu deklaracji:
1) W zabudowie wielorodzinnej – powyżej 7 lokali zamieszkuje około 9 098 osoby.
2) W zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej do 7 lokali zamieszkuje około 5 307 osoby.
Zabudowa: Liczba nieruchomości zabudowanych około 2 201 nieruchomości.
1) Jednorodzinna oraz wielorodzinna do 7 lokali włącznie – około 1 642 nieruchomości.
2) Wielorodzinna powyżej 7 lokali – około 199 budynków.
3) Nieruchomości niezamieszkałe – około 378, w tym obiekty w zabudowie mieszanej około 58 nieruchomości.
Powyższe dane mogą ulegać zmianom w trakcie trwania umowy.
W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy wykaz właścicieli nieruchomości aktualny na dzień zawarcia umowy, z których odbierane będą stałe odpady komunalne. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian w ww. wykazie. Zmiany nie będą powodowały zmiany wysokości wynagrodzenia.
Liczba odebranych odpadów w latach 2013, 2014, 2015, 2016,2017 i I półroczu 2018 została wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy z wyjątkiem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i PSZOK) i udostępnienia punktu obsługi, których realizacja nastąpi od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. Kryteria oceny ofert: Cena ofertowa brutto - 60 %, Termin płatności faktur - 10 %, Aspekt środowiskowy - 30 %
2018/S 200-454588
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.
2018-12-31
1
1
0
0
0
Przedsiębiorstwo Komunalne „Komes” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 4
Rypin
87-500
+48 542802461
sekretariat@pkkomes.pl
+48 542802755
www.bip.pkkomes.pl
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Puszcza Miejska 24, Puszcza Miejska
Rypin
+48 542604002
www.bip.rzuok.pl
2080000.00
2074992.00
Wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.
3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1) Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3) Gwarancjach bankowych.
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer BGŻ BNP Paribas S.A.,
84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 z dopiskiem: Wadium - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.”
JEDZ
1. Do oferty należy dołączyć oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci jednolitego dokumentu (JEDZ) oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. JEDZ należy przesłać na adres e-mail: joanna.lewandowska@rypin.eu. 1) Zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Wykonawca może przygotować JEDZ również w dowolnym formacie określonym w katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
Informacje dodatkowe: Zamawiający żąda, aby wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący tych podwykonawców.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych dokumentów potwierdzających na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w SIWZ. Wykonawca składając ofertę, informuje zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
+48 224587801
odwolania@uzp.gov.pl
+48 224587800
http://uzp.gov.pl
1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Terminy wniesienia odwołania (art. 182 ustawy Pzp)
8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust.1 i 2 ustawy Pzp wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8.5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
8.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
+48 224587801
odwolania@uzp.gov.pl
+48 224587800
http://uzp.gov.pl
2019-01-09
Ücretli Abonelik Seçenekleri :
Dünya ticaretinin 1/3 ü kamu satınalmalarından oluşmaktadır.
dgMarket, 50 ülke ofisi ile dünyanın 1 numaralı uluslararası ihale portalıdır.

Uluslararası Temel

Uluslararası Tam

Kurumsal

$550/yıl

$1.000/yıl

Fiyat (KDV dahil) talep ediniz

Satınal Satınal İletişim
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.