Arama

Polska-Muszyna: Usługi związane z odpadami

Sonuç İlanı

GENEL BİLGİ

   MUSZYNA
   11 Ocak, 2019
   Lehçe
   Diğer

Orjinal Metni

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
734-000-73-29
ul. Piłsudskiego 128
Muszyna
33-370
Ewa Dudczak
+48 184714197
ewa.dudczak@pgk.muszyna.pl
+48 184714089
http://pgk.muszyna.pl/
https://bip.malopolska.pl/pgkmuszyna/Article/id,292424.html
Komunalna Osoba Prawna
„Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”
PGK.ZP.271.1.2018
Przedmiotem zamówienia jest:
„Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”.
870600.00
Zadanie nr 1 – Odpady segregowane
1
Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwienie odpadów segregowanych w ilości ok. 510,00 Mg (ton).
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odbioru odpadów segregowanych (kody 20 01 01, 15 01 01, 19 12 01,20 01 39, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 02, 15 01 07, 15 01 05, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 40, 15 01 04, 16 01 17, 19 12 02, 16 01 18, 19 12 03, 17 04 07).
Odpady segregowane i gromadzone będą w odpowiednich workach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości pierwszej partii worków do gromadzenia odpadów w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. W kolejnych miesiącach worki należy dostarczać (na wymianę) w dniu, w którym będą odbierane odpady segregowane z nieruchomości. Podczas odbierania odpadów segregowanych, Wykonawca będzie dokonywał odczytywania kodów kreskowych nalepionych na workach. Zamawiający użyczy Wykonawcy na czas trwania przedmiotu zamówienia czytniki kodów kreskowych na odrębnych warunkach.
3. Wprowadza się następujące rodzaje worków:
a) niebieski – papier i makulatura (20 01 01, 15 01 01, 19 12 01),
b) żółty – tworzywa sztuczne (20 01 39, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 40, 15 01 04, 16 01 17, 19 12 02, 16 01 18, 19 12 03, 17 04 07),
c) zielony – szkło i opakowania wielomateriałowe (20 01 02, 15 01 07, 15 01 05, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05).
Odpowiednie worki zapewni Wykonawca. Charakterystyka worków została omówiona w ust. 5.
4. Odbiór odpadów segregowanych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej. O zmianie harmonogramu Wykonawca poinformuje pisemnie zainteresowanych właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni przed planowanym terminem odbierania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego zbierania i wywożenia odpadów. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady segregowane zgodnie z harmonogramem od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
5. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
a) materiał – folia polietylenowa LDPE,
b) pojemność – 120 l,
c) grubość – co najmniej 60 mikronów,
5.1 Worki określone w ust. 5 powinny posiadać informację w formie graficznej lub tekstowej o przeznaczeniu i sposobie użytkowania oraz inny kolor w zależności od frakcji gromadzonych w nich odpadów komunalnych do selektywnej zbiórki odpadów:
a) niebieski – papier i makulatura,
b) żółty – tworzywa sztuczne, metal,
c) zielony – szkło i opakowania wielomateriałowe.
6. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożone odpady oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
Wysokość kary umownej
20
Termin płatności
20
60
Zadanie nr 2 – odpady zmieszane
2
Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwienie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości ok. 2 200,00 Mg (ton) na instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1 Odbioru odpadów komunalnych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2.2 Wywozu odpadów komunalnych przystosowanym do tego celu transportem.
2.3 Obróbki mechanicznej odpadów komunalnych,
2.4 Zagospodarowania surowców wtórnych.
2.5 Unieszkodliwienia pozostałości z obróbki mechanicznej.
2.3 Pozostawienia do załadunku kontenerów na placu załadunkowym poprzez zdjęcie ich z nośników/pojazdów samochodowych.
3. Prace załadunkowe niesegregowanych odpadów komunalnych do kontenerów wykonuje Zamawiający.
4. Zamawiający telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych. Odbiór odpadów odbywać się będzie z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie Gminy Muszyna w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.
5. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
Wysokość kary umownej
20
Termin płatności
20
60
Zadanie nr 3 – odpady wielkogabarytowe
3
Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Odbioru odpadów wielogabarytowych – dwa razy w roku:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w wyznaczone miejsca 5 kontenerów o pojemności 15-20 m
3
 dziennie do wywozu odpadów w ciągu 8 dni zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 2 do SIWZ. Pojemniki będą sukcesywnie po zapełnieniu odbierane.
2) Odbioru odpadów wielkogabarytowych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w wyznaczone miejsce kontenerów o pojemności 15-20 m3 do wywozu odpadów. Pojemniki będą sukcesywnie po zapełnieniu odbierane.
1.1 Odbierania odpadów z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) oraz ich transportu do punktów odzysku lub unieszkodliwiania.
1.2 Obróbki mechanicznej odebranych odpadów.
1.3 Zagospodarowania surowców wtórnych z odebranych odpadów.1.4 Unieszkodliwienia pozostałości z obróbki mechanicznej odebranych odpadów.
1.5 Postawienia do załadunku przez Wykonawcę kontenerów na placu załadunkowym poprzez zdjęcie ich z nośników/pojazdów samochodowych.
2. Prace załadunkowe odpadów do kontenerów wykonuje Zamawiający.
3. Wszelkie koszty związane z wykonaniem usług stanowiących zobowiązanie Wykonawcy, w tym koszty załadunku kontenerów zawierających odpady na samochody do transportu będzie ponosił Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązuje się odbierać odpady z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie gminy Muszyna. Zamawiający może dokonać zmiany miejsca odbioru odpadów wskazując Wykonawcy na piśmie nowe miejsce odbioru odpadów; w razie dokonania zmiany Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu ani dodatkowe wynagrodzenie ani inne roszczenia i nie stanowią zmiany umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo odbierając odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostawić na miejscu odbioru, w miejsce odbieranych kontenerów zawierających odpady, taką samą ilość pustych kontenerów.
6. W ramach czynności odbioru Wykonawca zobowiązuje się do zdjęcia z samochodów służących do transportu pustych kontenerów na podmianę oraz do załadunku na te samochody kontenerów z odpadami.
7. Wykonawca zobowiązuje się do odebrania i transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania kontenerów zawierających odpady po informacji o zapełnieniu ich w jak najkrótszym czasie nie później niż jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni wolnych od pracy u Zamawiającego. Odbiór odpadów będzie następował w godzinach od 7.00.-15.00. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów i transportu tych odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania na każdorazowe zgłoszenie Zamawiający, w ilości kontenerów zawierających odpady wskazanej w zgłoszeniu. W takim wypadku odbiór będzie następował w następnym dniu po dokonaniu zgłoszenia, w godzinach od 7.00-15.00, niezależnie od odbioru przewidzianego w zdaniu poprzednim.
8. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
11. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2), odpadów w ilości ok. 150,00 Mg (ton). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych usług. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
Wysokość kary umownej
20
Termin płatności
20
60
Zadanie nr 4 – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
4
Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i wywozu odpadów z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKów) w ilości ok. 21,720 Mg (ton). Ilość wytworzonych na terenie Gminy Muszyna odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odbioru:
a) zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego,
b) zużytych opon,
c) baterii i akumulatorów,
d) magnetycznych i optycznych nośników informacji,
e) urządzeń zawierających freony,
f) lamp fluorescencyjnych,
Przedmiot zamówienia obejmuje odpady sklasyfikowane pod kodami: 16 01 03, 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14,16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 16 80 01, 20 01 21, 20, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36.
3. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie się odbywał, gdy Zamawiający zgłosi Wykonawcy konieczność wywozu odpadów. Odbiór odpadów odbywać się będzie z Powroźnika i Muszyny w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić na piśmie, faxem lub telefonicznie, według wyboru Zamawiającego.
5. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia.
6. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
10. W roku 2019 z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna planuje się do wywiezienia szacunkowo ok. 21,720 Mg (ton) odpadów zebranych z PSZOKów.
Wysokość kary umownej
20
Termin płatności
20
60
Zadanie nr 5 – przeterminowane leki
5
Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi specjalistycznych pojemników do zbiórki przeterminowanych leków, transportu i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z aptek, punktów aptecznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Muszyna, wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ.
2. Odbiór odpadów z poszczególnych aptek, punktów aptecznych nastąpi 1 raz na kwartał oraz dodatkowo w przypadku zaistnienie takiej potrzeby w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania dodatkowych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ, miejsc odbioru odpadów w czasie trwania przedmiotu zamówienia, w razie zaistnienia takiej potrzeby.
4. Przewidywana ilość przeterminowanych leków do odbioru w całym okresie trwania zamówienia wyniesie ok. 0,2 Mg (ton). Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do odbioru odpadów w postaci przeterminowanych leków. Przedmiot zamówienia obejmuje odpady sklasyfikowane pod kodami: 20 01 31. Są to odpady pochodzące od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Muszyna.
6. Przeterminowane leki będą gromadzone w specjalistycznych pojemników do zbiórki przeterminowanych leków.
7. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady komunalne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
Wysokość kary umownej
20
Termin płatności
20
60
Zadanie nr 6 – odpady biodegradowalne
6
Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwienie odpadów komunalnych biodegradowalnych w ilości ok. 8,00 Mg (ton) do RIPOK na instalacje Kompostech w Nowym Sączu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14.12.2012 r. wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty. Przedmiot zamówienia obejmuje odpady sklasyfikowane pod kodami: 20 02 01, 20 01 08.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1 Odbioru odpadów komunalnych biodegradowalnych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2.2 Wywozu odpadów komunalnych biodegradowalnych przystosowanym do tego celu transportem.
2.3 Pozostawienia do załadunku kontenerów na placu załadunkowym poprzez zdjęcie ich z nośników/pojazdów samochodowych.
3. Prace załadunkowe odpadów biodegradowalnych do kontenerów wykonuje Zamawiający.
4. Zamawiający telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wywozu odpadów biodegradowalnych. Odbiór odpadów odbywać się będzie z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie Gminy Muszyna w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.
5. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
Wysokość kary umownej
20
Termin płatności
20
60
Zadanie nr 7 – piasek i skratki
7
Teren Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, wywozu i unieszkodliwienie odpadów o kodach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 roku w sprawie katalogu odpadów tj. skratek 19-08-01 w ilości 9 Mg (ton) i zawartości piaskowników 19-08-02 w ilości 14 Mg (ton) około pochodzących z oczyszczalni ścieków w Muszynie, Andrzejówce i Żegiestowie, które są składowane na terenie oczyszczalni ścieków w Muszynie na poletkach osadowych.
2. Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od ilości i jakości ścieków doprowadzonych na oczyszczalnie. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
3.1 Odbioru skratek i zawartości piaskowników z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.2 Wywozu skratek i zawartości piaskowników przystosowanym do tego celu transportem.
3.3 Unieszkodliwienia osadów w postaci skratek o kodzie 19-08-01 i zawartości piaskowników o kodzie 19-08-02 z oczyszczalni ścieków w Muszynie, Andrzejówce i Żegiestowie.
3.4 Pozostawienia do załadunku 2 metalowych kontenerów o pojemności 20 m
3
 na placu załadunkowym poprzez zdjęcie ich z nośników/pojazdów samochodowych.
4. Prace załadunkowe odpadów do kontenerów wykonuje Zamawiający.
5. Zamawiający telefonicznie zgłosi Wykonawcy konieczność wywozu odpadów. Odbiór odpadów odbywać się będzie z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na terenie Gminy Muszyna w terminie dwóch dni od daty otrzymania telefonicznej informacji od Zamawiającego, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 14:00.
6. Pojazdy służące do transportu odpadów powinny spełniać szczegółowe wymagania dla pojazdów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby samochody były zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku i transportu.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej konstrukcji pojazdów, która będzie zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożone odpady oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
10. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi ma spełniać wymagania określone przepisami prawa w szczególności ma być szczelny (nie powodować wycieków), stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów, skratek i zawartości piaskowników przedostawanie się poza pojazd), mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu skratek i zawartości piaskowników i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji.
11. W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów Wykonawca zobowiązuje się sporządzić podstawową charakterystykę przekazanych przez Zamawiającego oraz wykonać testy zgodności w/w odpadów.
12. Podstawową charakterystykę odpadów oraz testy zgodności Wykonawca wykona zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. W celu sporządzenia w/w charakterystyki Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia informacji Wykonawcy w zakresie sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami, w tym opis procesów powstawania odpadów.
Wysokość kary umownej
20
Termin płatności
20
60
2018/S 186-421365
2
Zadanie nr 2 – odpady zmieszane
2018-12-17
1
0
0
0
0
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol” Sp. z o.o.
7352497196
Os. Rzeka 133
Tylmanowa
34-451
+48 182625095
pukempol@pukempol.pl
+48 182625353
http://pukempol.pl/
737000.00
869000.00
5
Zadanie nr 5 – przeterminowane leki
2018-12-17
1
1
0
0
0
PMP Style Sp. z o.o.
7343542170
Naściszowa 60
Nowy Sącz
33-300
+48 603092499
biuro@pmpstyle.pl
+48 182625353
http://www.pmpstyle.pl/
Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka
7342920115
Łososina Dolna 37
Łososina Dolna
33-314
2200.00
1600.00
Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986) dalej Pzp, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie pn. „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” dla zadania nr 1, 3, 4, 6 i 7.
Postępowanie dla zadania nr 1 i 7 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie dla zadania nr 3, 4 i 6 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
U z a s a d n i e n i e
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP. W niniejszym postępowaniu dla zadania nr 1 i 7 nie złożono żadnej oferty.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Cena najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 3 (144 342,00 PLN brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (59 778,00 PLN brutto) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Cena najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 4 (22 491,00 PLN brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2 160,00 PLN brutto) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Cena najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 6 (7 689,60 PLN brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (3 110,40 PLN brutto) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676 Warszawa
+48 224587801
odwolania@uzp.gov.pl
+48 224587800
https://www.uzp.gov.pl/kio
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1. i 6.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
+48 224587801
odwolania@uzp.gov.pl
+48 224587800
https://www.uzp.gov.pl/kio
2019-01-09
Ücretli Abonelik Seçenekleri :
Dünya ticaretinin 1/3 ü kamu satınalmalarından oluşmaktadır.
dgMarket, 50 ülke ofisi ile dünyanın 1 numaralı uluslararası ihale portalıdır.

Uluslararası Temel

Uluslararası Tam

Kurumsal

$550/yıl

$1.000/yıl

Fiyat (KDV dahil) talep ediniz

Satınal Satınal İletişim
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.