Arama

Polska-Jaktorów: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Sonuç İlanı

GENEL BİLGİ

   JAKTORÓW
   11 Ocak, 2019
   Lehçe
   Diğer

Orjinal Metni

Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
Jaktorów
96-313
Izabela Michalska
+48 468545114
gmina@jaktorow.pl
+48 468552188
http://www.jaktorow.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów
ID.271.27.2018
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu
Zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Umowa z wybranym w drodze przetargu Wykonawcą zostanie zawarta po zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych na realizację przedmiotu zamówienia na 2019 r.
6814111.00
6814111.00
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów obejmuje wszystkie wytworzone w gospodarstwach
Domowych rodzaje odpadów komunalnych a w szczególności: 
1) odpady niesegregowane (zmieszane) komunalne,
2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych, 
3) odpady ulegające biodegradacji, 
4) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony
I chemikalia,przeterminowane leki, 
5) odpady budowlane i rozbiórkowe. 
Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości: 
1) Odpady niesegregowane (zmieszane) — gromadzone do pojemnika, 
2) Odpady segregowane – dzielone na 4 frakcje: 
a) tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania z metalu; opakowania wielomateriałowe, gromadzone do worka koloru żółtego, 
b) papier i tektura gromadzone do worka koloru niebieskiego, 
c) opakowania ze szkła gromadzone do worka koloru zielonego, 
d) odpady zielone gromadzone do worka koloru brązowego, 
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
4) zużyte opony do 8 szt. rocznie na nieruchomość, chemikalia, 
5) odpady budowlane i rozbiórkowe do 1 m
3
 rocznie na nieruchomość. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie z punktów selektywnej zbiórki: 
1) przeterminowane leki, 
2) baterie, 
3) żarówki i świetlówki. 
Gmina Jaktorów jest gminą wiejską położoną w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim, graniczy z miastem Żyrardów oraz z gminami: Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Baranów i Wiskitki.Powierzchnia gminy wynosi 5.524 ha. Obejmuje 14 sołectw: Bieganów, Budy-Grzybek, Budy Michałowskie, Budy Stare A, Budy Stare B,Budy Zosine, Chyliczki, Grądy, Henryszew, Jaktorów A, Jaktorów B, Jaktorów-Kolonia, Międzyborów, Sade Budy. Sieć dróg komunalnych na terenie Gminy Jaktorów o różnej nawierzchni: gruntowej, asfaltowej, mineralno-asfaltowej o szerokości od 2 m do 10 m.Liczba ludności według stanu meldunkowego na dzień 2.8.2018 r. wynosi 12.010 osób. Liczba ludności według złożonych deklaracji na dzień 2.8.2018 r. wynosi 11 495 osób. |lość zadeklarowanych nieruchomości na dzień 2.8.2018 r. wynosi 3731. Na terenie gminy występuje zabudowa
jednorodzinna. Usługa obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych: 1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 
a) niesegregowane zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 1201, 240 I, 360 l, 1100 I, które zapewnia właściciel nieruchomości, 
b) częstotliwość odbioru przez Wykonawcę - jeden raz na dwa tygodnie. 
2) Selektywnie zebranych odpadów komunalnych odbywać się będzie w systemie workowym. Wprowadza się 4 rodzaje worków: 
a) żółty do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych,
b) niebieski do gromadzenia papieru i tektury, 
c) zielony do gromadzenia szkła i opakowań szklanych,
d) brązowy do gromadzenia odpadów zielonych. 
Częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów:
a) odbiór zbieranych selektywnie odpadów z tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych
Gromadzonych w workach koloru żółtego — raz na cztery tygodnie;
b) odbiór zbieranych selektywnie papieru, tektury gromadzony w workach koloru niebieskiego - jeden raz na osiem tygodni;
c) odbiór zbieranych selektywnie opakowań ze szkła gromadzonych w workach koloru zielonego-jeden raz na osiem tygodni, 
d) odbiór odpadów zielonych w ilości do 5 worków miesięcznie na nieruchomość gromadzonych w workach koloru brązowego – jeden raz na miesiąc w okresie kwiecień – listopad, 
e) odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odbywać się będzie 2 razy w roku (w miesiącach: maj, październik) poprzez odbieranie, na zgłoszenie właściciela nieruchomości, wystawionych przed posesję. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zal. nr 2 do SIWZ.
Termin płatności faktury od dnia złożenia przez Wyk. prawidł. wyst. faktury w siedzibie Zam. za odbiór, transport i zagosp. odpadów kom. z nieruchom. zam. położonych na terenie Gm. w rozl. miesięcz.
10
Edukacja ekologiczna
30
60
2018/S 202-459722
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jaktorów.
2018-12-19
1
0
0
0
0
Tonsmeier Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127
Kutno
99-300
7184160.00
6814111.00
6814111.00
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
+48 224587801
+48 224587800
18.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
18.1.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
18.4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
18.7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
18.8.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
18.9.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
18.10.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.11.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18.12.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
18.13.Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18.14.W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
+48 224587801
+48 224587800
2019-01-09
Ücretli Abonelik Seçenekleri :
Dünya ticaretinin 1/3 ü kamu satınalmalarından oluşmaktadır.
dgMarket, 50 ülke ofisi ile dünyanın 1 numaralı uluslararası ihale portalıdır.

Uluslararası Temel

Uluslararası Tam

Kurumsal

$550/yıl

$1.000/yıl

Fiyat (KDV dahil) talep ediniz

Satınal Satınal İletişim
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.