Arama

Polska-Gniezno: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Sonuç İlanı

GENEL BİLGİ

   GNIEZNO
   11 Ocak, 2019
   Lehçe
   Diğer

Orjinal Metni

Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
Gniezno
62-200
Kinga Kokoszyńska-Tekień
+48 614260486
ochronasrodowiska@gniezno.eu
+48 614260500
www.Gniezno.eu
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna
WOŚ.O.271.1.2018
1. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie miasta Gniezna, w których znajduje się co najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec. Usługa odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych oraz lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale zamieszkałe.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
5804460.00
Miasto Gniezno
1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

1.2. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych na czas świadczenia usługi w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: do dnia 1.1.2019 r.

1.3. Dostawa pojemników na zmieszane odpady komunalne nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

1.4. Wyposażanie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na czas świadczenia usługi w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów: pierwszy zestaw Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie żółtych worków o poj. 120l do selektywnego zbierania metali i tworzyw sztucznych do dnia 31.3.2019 r.

W terminie do dnia 31.3.2019 r. należy doposażyć właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych w dodatkowy pojemnik na odpady bio o pojemności do 240l, jeżeli wykażą takie zainteresowanie.

1.5. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej na czas świadczenia usługi w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: do dnia 1.1.2019 r.

1.6. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

1.7. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach zbiorowego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej w miejscach wskazanych przez administratora/zarządcę najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

1.8. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do 15 % wartości zamówienia podstawowego.

czas przystąpienia do realizacji usługi (działania interwencyjnego)
20
termin wyposażenia miejsc przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
20
60
2018/S 212-485662
Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna
2019-01-02
1
1
0
0
0
Urbis Sp. z o. o.
ul. Bolesława Chrobrego 24/25
Gniezno
62-200
6018518.52
5804460.00
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamowień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
+48 224587801
odwolania@uzp.gov.pl
+48 224587801
http://www.uzp.gov.pl
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
+48 224587801
odwolania@uzp.gov.pl
+48 224587801
http://www.uzp.gov.pl
2019-01-09
Ücretli Abonelik Seçenekleri :
Dünya ticaretinin 1/3 ü kamu satınalmalarından oluşmaktadır.
dgMarket, 50 ülke ofisi ile dünyanın 1 numaralı uluslararası ihale portalıdır.

Uluslararası Temel

Uluslararası Tam

Kurumsal

$550/yıl

$1.000/yıl

Fiyat (KDV dahil) talep ediniz

Satınal Satınal İletişim
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.