Arama

İzmir Büyük Körfez Projesi Kapsamında Tarama İşleri Ve Doğal Yaşam Adası İle İlgili Projelerin Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Alımı

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

   izmir
   2018/130174
   28 Mart, 2018
   4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
1.500.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 4.000.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 3.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 4.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Anahtar Teknik Personel
. 1 adet İnşaat veya Çevre veya Jeoloji mühendisi (Asgari mesleki deneyimi 10 yıl-Asgari benzer iş deneyimi (Kıyı ve deniz yapıları projeleri veya tarama projesi hazırlanması işinde çalışmış olmak)5 yıl olarak öngörülmektedir.)
. 1 adet İnşaat mühendisi (Asgari mesleki deneyimi 10 yıl-Asgari benzer iş deneyimi (Kıyı ve deniz yapıları projeleri veya tarama projesi hazırlanması işinde çalışmış olmak) 5 yıl olarak öngörülmektedir.)
Yukarıda belirtilen anahtar teknik personellerin son başvuru ve/veya ihale tarihi itibariyle adayın bünyesinde bulunuyor olması şartı aranmaktadır.
Yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personellerin ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur.
Anahtar Teknik Personel ile ilgili olarak Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde yer alan Standart Form KİK 035.0/D “Anahtar Teknik Personel Bilgileri Tablosu” ile Standart Form KİK 032.0/D “ Özgeçmiş Formu” nun doldurulması gerekli olup, Anahtar Teknik Personel Bilgileri Tablosunun dip notunda da belirtildiği üzere; Kanıtlayıcı belge olarak diploma veya mezuniyet belgesi, toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formu sunulacaktır..
Anahtar teknik personellerin, özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle;hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla(standart form-KİK032.0/D), ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, son başvuru veya ihale tarihinden bir önceki aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilecektir.
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personeller, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personellerin tamamı değerlendirilir.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde çalışamazlar.
Anahtar teknik personel niteliğine sahip gerçek kişi aday veya istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.Ancak yukarıda belirtilen 'limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar'' ibaresinden,temsil yetkisi verilen müdür veya müdürlerin anlaşılması gerekmektedir.Tüzel kişilerdeki diğer mühendis veya mimar ortakların,anahtar teknik personel gösterilebilmesi için bu kişilerin isteklinin bünyesinde çalıştığının Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı hizmet bildirimi ile tevsik edilmesi zorunludur.
b) Teknik Personel:
Ad
Soyad Pozisyon Ünvanı Niteliği ve Benzer İş Genel
Hizmet
Deneyim
Süresi Özel
Hizmet
Deneyim
Süresi
Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Kıyı ve Deniz yapıları projeleri veya tarama projesi yapımı konularında 5 yıl deneyimi bulunan, İngilizce bilen ve uluslararası boyutta tarama veya kıyı ve deniz yapıları konusundaki benzer projede 2 yıl proje yöneticiliği sorumluluğu veya proje müdürlüğü yapmış olması veya bu projeleri hazırlamış veya kontrol etmiş olması,bu projelerden en az birinin inşa edilmiş olması 15 5
Hidrolik Modelleme Uzmanı İnşaat Mühendisi Kıyı ve Deniz yapıları konusunda Yüksek lisans yapmış,5 yıl deneyimi bulunan, İngilizce bilen, kıyı ve deniz yapılarında,özellikle hidrolik ve sediman taşınımı,modelleme konularındaki işlere ait en az 1 projede çalışmış veya en az 2 adet matematiksel model yapmış olması 15 5
Hidrolik Modelleme Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Kıyı ve Deniz yapıları konusunda Yüksek lisans yapmış,5 yıl deneyimi bulunan, İngilizce bilen, kıyı ve deniz yapılarında,özellikle hidrolik ve sediman taşınımı,modelleme konularındaki işlerde çalışmış olması 5 2
Proje Mühendisi İnşaat Mühendisi Kıyı ve Deniz yapıları konusunda Yüksek lisans yapmış,5 yıl deneyimi bulunan, İngilizce bilen, kıyı ve deniz yapıları veya tarama projeleri konularında en az 5 adet proje yapmış veya kontrol etmiş olması 10 5
Geoteknik Mühendisi İnşaat Mühendisi Geoteknik konusunda Yüksek lisans yapmış, 5 yıl deneyimi bulunan, kıyı ve deniz yapıları veya tarama veya su yapılarının geoteknik konularında çalışmış olması,bu konulardaki projelere esas olacak en az 2 adet geoteknik rapor hazırlamış olması 10 5
Tarama Mühendisi İnşaat Mühendisi Tarama projeleri konularında 10 yıl deneyimi bulunan ve toplamda 3 milyon m³ lük tarama işleri veya tarama malzemelerinin bertarafı konularında en az 2 (iki) adet proje de çalışmış olması 15 10
Harita Mühendisi Harita Mühendisi Kıyı ve deniz yapılarına ait harita alımı hazırlanması projelerinde 5 yıl deneyimi olması 10 5
Jeoloji Mühendisi Jeoloji Mühendisi Jeolojik etüd-proje işlerinde 5 yıl deneyimi olması 10 5
Makine Mühendisi Makine Mühendisi Su,atıksu,denizsuyu,arıtma çamuru,tarama malzemesi iletim hatları ve ekipmanları ile ilgili konularda 5 yıl deneyimi bulunması,proje hazırlanmış veya kontrol etmiş olması 10 5
Çevre Mühendisi Çevre Mühendisi Kıyı ve Deniz yapıları veya tarama konularında 10 yıl deneyimi olan,bu konularda ilgili ekosistemin izlenmesi ve çevresel etkilerinin azaltılması konularında modelleme dahil ilgili çalışmaları yapmış olması,ÇED süreçleri içinde yer almış olması,en az 2 ilgili projede çalışmış olması 15 10
Hidrografi(Metocean Uzmanı) Üniversite Mezunu Ulusal veya Uluslararası geçerliliği olan kurum veya kuruluşlardan sertifika sahibi olması;kıyı ve deniz mühendisliği veya tarama konularında 5 yıl deneyimi bulunması 10 5
İhale ve Sözleşme Mühendisi Mühendis 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde 5 yıl boyunca en az 5 adet yapım ihale dosyası hazırlama işlerinde çalışmış olması 10 5

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kıyı ve Deniz yapıları projeleri veya tarama projesi hazırlanması
   Türkçe
   Ulusal tedarik

İletişim Bilgileri

   Candan DİPLİ
Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK
İZMİR
Türkiye
   2322932500
   2322932398
   tıklayınız...

Additional resources

Orjinal Metni

Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.