Arama

Yüksek Güçlü İçten Yanmalı Motorlar için Hibrit Dinamometre Sistemi Alımı

Teklif Çağrısı

GENEL BİLGİ

   2018/270168
   11 Haziran, 2018
   İhale Kayıt No:2018/270168
1. İdarenin
a ) Adresi : TÜBİTAK
Marmara Araştırma Merkezi Barış Mah Dr. Zeki Acar Cad. Nu: 1
Gebze/ Kocaeli
b ) Telefon – faks numarası : 262 6772000 - 262 6772068
c ) Elektronik posta adresi ( varsa ) : mam.ihale@tubitak.gov.tr
2. İhale Konusu Malın
a ) Niteliği, türü ve miktarı : Sıra No Mal Kaleminin Adı Birimi Miktarı
1 YÜKSEK GÜÇLÜ İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN HİBRİT DİNAMOMETRE TEST SİSTEMİ Adet 1

b ) teslim yeri(yerleri ) : TÜBİTAK Merkez Depo, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Gebze/KOCAELİ
c ) teslim tarihi(tarihleri) : İhale konusu malların teslimatı aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
İhale konusu malların teslimatı sözleşmenin taraflarca imzalanıp onaylandığı tarihten itibaren 15 ay içinde, montajının yapılarak kullanıma hazır hale getirilecektir.

3. İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin
a ) Yapılacağı Yer : TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Barış Mahallesi, Dr. Zeki Acar Caddesi No:1 Gebze/KOCAELİ
b ) Tarihi – Saati : 03/07/2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
Yüksek Güçlü İçten Yanmalı Motorlar için Hibrit Dinamometre Sistemi Alımı TÜBİTAK AR-GE İhale Yönetmeliği'nin 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan , ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tastikli imza beyannamesi,
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri,
4.2.3. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.2.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlükleri'ne yatırıldığını gösterir makbuzlar,
4.2.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tastikli imza beyannamesi,
4.2.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2.7. Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,
4.3. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
(1) Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri vermek zorundadır. Ancak Adaylar kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:
a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
(2) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman
(1) İstekliler teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, teknik şartnamedeki ilgili maddesinin numarası belirtilerek verilmek zorundadır.
(2) İş ortaklığında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak bu şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde; teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman, teknik şartnamedeki ilgili maddesinin numarası belirtilerek sunulacaktır.
4.5. İş deneyim Belgeleri:

4.5.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
4.6.1. Şasi Dinamometre Test Sistemi kurulumu.
4.6.2. Elektrik Motoru Dinamometre Test Sistemi kurulumu.
Yukarıda sayılan benzer işler, ayrı ayrı benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.7. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşme bedelinin %10’u oranında avans verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dökümanının görülmesi ve satın alması,
7.1. İhale dökümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dökümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dökümanı almak isteyenler posta masrafı dahil 155 Türk Lirası döküman bedelini; Ziraat Bankası Gebze Şubesi TR190001002085347543977543 numaralı TL, hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dökümanı satın almak isteyenler, ihale döküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dökümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dökümanı talep başvurularını yukarıda yer alan fax numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dökümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dökümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dökümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dökümanın postaya verildiği tarih, dökümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanının satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, TÜBİTAK MAM Satınalma Müdürlüğü, Barış Mahallesi, Dr. Zeki Acar Caddesi, No:1 Gebze/KOCAELİ (Kuzey Yemekhane Üstü) adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
   Türkçe
   Uluslararası tedarik

İletişim Bilgileri

   TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
TÜBİTAK Gebze yerleşkesi Anibal yolu üzeri Gebze/KOCAELİ
KOCAELİ
Türkiye
   262 6772000
   262 6412309
   tıklayınız...

Additional resources

Orjinal Metni


More information: tıklayınız...
Bu ilan sadece bilgi içindir.
Sizlere güncel ve doğru bilgileri sunmak ilkemizdir. Ancak bilgilerin sıfır hata ile yayınlandığını garanti edemeyiz.
Bu ilana özel güncelleme, düzeltme veya önerileriniz için lütfen ilgili alıcıyla direkt temasa geçiniz.